Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 22 + 23           Năm 2018 Ngày 03 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương. 03
20-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND về mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 09
20-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 11
20-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 14
20-07-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 17
20-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND về mức kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 19
20-07-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 21
20-07-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ việc tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 24
20-07-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về mức phụ cấp, chính sách hỗ trợ và kinh phí hoạt động đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 29
20-07-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 31
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
20-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 33
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
24-07-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Tân Uyên. 35
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
06-07-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với đất ở tại ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập đến năm 2020. 43
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 6 NĂM 2018 46