Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17 + 18           Năm 2020 Ngày 07 tháng 2 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
20-12-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND quy định về việc thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 24
20-12-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 29
20-12-2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 41
20-12-2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 47
20-12-2019 Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020. 58
31-12-2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 62
31-12-2019 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ toàn bộQuyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phươngnăm 2017và giai đoạn 2017 - 2020. 63
31-12-2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 65