Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 25 + 26           Năm 2020 Ngày 30 tháng 3 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-03-2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành. 03
06-03-2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 05
06-03-2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-03-2020 Quyết định số 701/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (cũ) tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 37
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 3 NĂM 2020 43