Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 24 + 25           Năm 2018 Ngày 14 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-07-2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
19-07-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định việc chuyển giao, tiếp nhận các dự ánhạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 45
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2018 Quyết định số 2009/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 18/05/2018 và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 18/05/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 62