Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13 + 14           Năm 2018 Ngày 02 tháng 5 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-04-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn lưu thông trong tỉnh Bình Dương. 03
27-04-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 10
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2018 Quyết định số 852/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Đảm bảo An toàn giao thông tuyến Quốc lộ 13 giai đoạn 2018 – 2022 (Đoạn từ Km1+248 thị xã Thuận An đến Km65+355 huyện Bàu Bàng). 26
04-04-2018 Quyết định số 887/QĐ-UBND ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 35
11-04-2018 Quyết định số 937/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 43
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 3 NĂM 2018 44