Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 03 + 04           Năm 2020 Ngày 07 tháng 01 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
13-12-2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chiếu sáng đô thị, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 13
18-12-2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. 47
19-12-2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương. 57
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2019 Quyết định số 3877/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020. 71
26-12-2019 Quyết định số 3907/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. 73