"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 36 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
17-07-2017 Quyết định số 1891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
03-07-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Vận động hiến máu tình nguyện năm 2017.
20-06-2017 Quyết định số 1593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện giai đoạn 2017-2020.
19-06-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
19-06-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc,nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
15-06-2017 Quyết định số 1552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành còn hiệu lực tính đếnngày 31/5/2017.
05-06-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Thuận An.
05-06-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương.
10-05-2017 Kế hoạch số 1780/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017.
05-05-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017.
05-05-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
03-05-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2017 và triển khai một số nội dung trong công tác đầu tư công.
03-05-2017 Quyết định số 1084/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 34-CTr/TU ngày 15/12/2016 của Tỉnh ủy về về đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
24-04-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thị xã Thuận An.
17-04-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc, bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-03-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương”.
15-03-2017 Quyết định số 619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
14-03-2017 Quyết định số 603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017 Nguồn vốn nước ngoài (ODA).
14-03-2017 Công văn đính chính số 874/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đính chính Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
37,870,852 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner