"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 87 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.
30-11-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
30-11-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.
30-11-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy,tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
30-11-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
30-11-2018 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
30-11-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.
30-11-2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.
30-11-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên 20 tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
22-11-2018 Kế hoạch số 5641/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.
14-11-2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế sử dụng và quyết toán nguồn vốn huy động khác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020.
14-11-2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
14-11-2018 Quyết định số 3203/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.
25-10-2018 Quyết định số 3004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Dương, Phiên bản 1.0.
27-09-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương.
27-09-2018 Quyết định số 2703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2018.
21-09-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
20-09-2018 Quyết định số 2614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Dĩ An đến năm 2040.
07-09-2018 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý và phát huy giá trị các công trình tượng đài, tranh hoành tráng, đền, bia tưởng niệm sự kiện lịch sử, biểu tượng văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
07-09-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
40,624,695 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner