"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 78 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-09-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Khoản 3 Điều 12 Quy định về quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
25-09-2017 Quyết định số 24/2017/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự thực hiện thủ tục thẩm định quyết định chủ trương đầu tư kết hợp thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-09-2017 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
31-08-2017 Quyết định số 2349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
30-08-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về một số vấn đề liên quan đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
29-08-2017 Quyết định số 2324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
29-08-2017 Quyết định số 2325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
22-08-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Điểm a Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định mức thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.
21-08-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nội dung về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
21-08-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
21-08-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
15-08-2017 Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.
15-08-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.
15-08-2017 Quyết định số 2179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ.
10-08-2017 Công văn số 3442/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v triển khai thực hiện công khai ngân sách.
03-08-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
03-08-2017 Quyết định số 2080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2017.
27-07-2017 Quyết định số 2028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đường để tính giá cước năm 2017.
21-07-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017.
21-07-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
38,264,517 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner