"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 293 văn bản được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 4301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương.
30-12-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoàt động của Đội Thanh Tra xây dựng huyện phú giáo.
30-12-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc chấn chỉnh lề lối làm việc.
30-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa II, nhiệm kỳ 2004-2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa II, nhiệm kỳ 2004-2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa II nhiệm kỳ 2004-2009.
30-12-2008 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa II, nhiệm kỳ 2004-2009.
25-12-2008 Nghị quyết số 141/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Uỷ ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2009.
25-12-2008 Nghị quyết số 142/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.
25-12-2008 Nghị quyết số 143/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.
25-12-2008 Nghị quyết số 144/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê duyệt kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.
25-12-2008 Nghị quyết số 145/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2009.
25-12-2008 Nghị quyết số 146/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2009.
Chuyển tới trang:  /15     Số văn bản mỗi trang: 
39,420,918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner