"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 287 văn bản được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Phú Giáo.
31-12-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều hòa vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.
31-12-2009 Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý môi trường đối với các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.
31-12-2009 Quyết định số 96 /2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.
30-12-2009 Nghị quyết số 04 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2010.
30-12-2009 Nghị quyết số 05 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về chương trình hoạt động năm 2010 của HĐND huyện.
30-12-2009 Nghị quyết số 06 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2010.
30-12-2009 Nghị quyết số 07 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010.
30-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2010.
30-12-2009 Nghị quyết số 09 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo kinh phí hoạt động của HĐND và Đại biểu HĐND huyện Phú Giáo năm 2010.
30-12-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Dĩ An.
30-12-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dĩ An.
28-12-2009 Nghị quyết số 09/2009 /NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2010.
28-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về dự tóan thu - chi ngân sách và phân bổ dự tóan ngân sách thị xã năm 2010.
28-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một vỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI – QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2010.
28-12-2009 Quyết định số 5573/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2010.
25-12-2009 Quyết định số 5548/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định những loại văn bản pháp luật được công bố trên Công báo tỉnh.
22-12-2009 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát năm 2010.
22-12-2009 Nghị quyết số 101/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh năm 2010.
22-12-2009 Nghị quyết số 102/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2010.
Chuyển tới trang:  /15     Số văn bản mỗi trang: 
39,420,845 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner