"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 220 văn bản được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2014 Quyết định số 4478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Bình Dương đến năm 2020, có xét đến năm 2025.
31-12-2014 Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
31-12-2014 Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
30-12-2014 Quyết định số 4352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Bình Dương năm 2016.
30-12-2014 Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
29-12-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc giao Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, Dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ dự toán và Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.
27-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán NSNN huyện Tân Uyên năm 2013.
27-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách thị xã năm 2015.
27-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 do Ủy ban nhân dân Thị xã làm chủ đầu tư.
27-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - phường và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2015.
27-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên về danh mục công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của thị xã Tân Uyên năm 2015.
27-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên về nhiệm vụ Kinh tế Xã hội - Quốc phòng An ninh năm 2015.
24-12-2014 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát năm 2015.
24-12-2014 Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2015.
24-12-2014 Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.
24-12-2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2015.
24-12-2014 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
24-12-2014 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
24-12-2014 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
24-12-2014 Quyết định số 4286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý các KCN Bình Dương.
Chuyển tới trang:  /11     Số văn bản mỗi trang: 
39,420,706 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner