"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 98 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2018 Quyết định số 3765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Chương trình làm việc năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
27-12-2018 Quyết định số 3709/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán chi từ nguồn thu để lại năm 2019.
21-12-2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
21-12-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
20-12-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-12-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
17-12-2018 Kế hoạch số 6089/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hành động ứng phó với bệnh Dịch tả heo Châu Phi.
12-12-2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
11-12-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Bàu Bàng về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND huyện Bàu Bàng về Điều chỉnh Kế hoạch danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
11-12-2018 Quyết định số 3515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2019.
06-12-2018 Quyết định số 3486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019.
30-11-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.
30-11-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
30-11-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.
30-11-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy,tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
30-11-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
30-11-2018 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
30-11-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.
30-11-2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.
30-11-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên 20 tuyến đường trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Chuyển tới trang:  /5     Số văn bản mỗi trang: 
39,893,592 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner