"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
  Tất cả các cơ quan ban hành
Danh sách 17 văn bản mới được ban hành:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2019 Quyết định số 3907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070.
24-12-2019 Quyết định số 3877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.
20-12-2019 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-12-2019 Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-12-2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-12-2019 Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-12-2019 Quyết định số 3823/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đến năm 2040.
20-12-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
20-12-2019 Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về việc thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
19-12-2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.
18-12-2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.
13-12-2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
13-12-2019 Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.
13-12-2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chiếu sáng đô thị, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
06-12-2019 Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
03-12-2019 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
03-12-2019 Quyết định số 28/2019/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
39,667,241 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner