"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
  Tất cả các cơ quan ban hành
Danh sách 22 văn bản mới được ban hành:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-07-2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
31-07-2019 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
31-07-2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.
31-07-2019 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương.
31-07-2019 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tán thành Đề án thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương.
31-07-2019 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tán thành Đề án thành lập các phường Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
31-07-2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
31-07-2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương.
31-07-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
31-07-2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
24-07-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.
26-08-2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực y tế.
07-08-2019 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Điều 5 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
07-08-2019 Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
05-08-2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương và bãi bỏ một số Điều của Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương.
05-08-2019 Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
25-07-2019 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
25-07-2019 Công văn số 3620/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững.
25-07-2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
18-07-2019 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
38,641,344 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner