"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Năm 2005           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 22 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2005:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2005 Nghị quyết số 41/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2006.
15-12-2005 Nghị quyết số 42/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2006.
15-12-2005 Nghị quyết số 43/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2006.
15-12-2005 Nghị quyết số 44/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2006.
15-12-2005 Nghị quyết số 45/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nhiệm kỳ 2004 - 2009.
15-12-2005 Nghị quyết số 46/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2006.
15-12-2005 Nghị quyết số 47/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức khoán chi hành chính đối với xã, phường, thị trấn năm 2006.
15-12-2005 Nghị quyết số 48/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Dương.
15-12-2005 Nghị quyết số 49/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chính sách, chế độ ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương.
15-12-2005 Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chính sách, chế độ của cán bộ, viên chức ngành y tế và cán bộ trung cao tỉnh Bình Dương.
15-12-2005 Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chính sách, chế độ ngành văn hoá - thông tin tỉnh Bình Dương.
15-12-2005 Nghị quyết số 52/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chính sách, chế độ ngành thể dục - thể thao tỉnh Bình Dương.
15-12-2005 Nghị quyết số 53/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chính sách, chế độ ngành lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương.
15-12-2005 Nghị quyết số 54/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.
15-12-2005 Nghị quyết số 55/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Nghị quyết số 27/2004/NQ-HĐND7 ngày 15/12/2004 và Nghị quyết số 38/2005/NQ-HĐND7 ngày 29/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
15-12-2005 Nghị quyết số 56/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004.
15-12-2005 Nghị quyết số 57/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Dương đến năm 2020.
15-12-2005 Nghị quyết số 58/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010.
15-12-2005 Nghị quyết số 59/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2006.
15-12-2005 Nghị quyết số 60/2005/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2006.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
39,878,256 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner