"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 21 + 22           Năm 2016 Ngày 28 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-03-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND8 về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 05
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
21-04-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bến Cát. 09
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
21-03-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị. 17
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
31-03-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thị xã Dĩ An. 25
31-03-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Dĩ An. 35
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-03-2016 Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương. 42
09-03-2016 Quyết định số 503/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 44
26-04-2016 Quyết định số 965/QĐ-UBND công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 45
10-03-2016 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, gắn với tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 48
17-03-2016 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 – 2020. 51
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 12 NĂM 2015 57  
35,989,248 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner