"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19 + 20           Năm 2016 Ngày 04 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND về việc quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương. 03
27-01-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Dương. 11
01-02-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ban hành tại quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 09/07/2014. 20
17-02-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020. 23
29-02-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương. 33
29-02-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 42
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-02-2016 Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020. 49
29-02-2016 Quyết định số 458/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương. 51
22-02-2016 Kế hoạch số 432/KH-UBND công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bình Dương năm 2016. 64
35,783,652 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner