"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 35 + 36           Năm 2014 Ngày 17 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-06-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương. 03
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
04-06-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng năm 2014 do Ủy ban nhân dân Thị xã làm chủ đầu tư. 15
04-06-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - phường và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu 9 tháng năm 2014. 17
04-06-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về danh mục công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của thị xã Tân Uyên 9 tháng năm 2014. 19
04-06-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu – chi NSNN 9 tháng năm 2014. 21
04-06-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 9 tháng cuối năm 2014. 23
04-06-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật. 65
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
04-06-2014 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã 9 tháng cuối năm 2014. 68
04-06-2014 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã 9 tháng cuối năm 2014. 70
40,620,999 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner