"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 28           Năm 2007 Ngày 31 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
13-11-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính thị xã Thủ Dầu Một. 05
13-11-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một. 06
13-11-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Tương Bình Hiệp – xã Hiệp An. 07
13-11-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An – xã Tương Bình Hiệp. 08
13-11-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Phú Thọ – phường Chánh Nghĩa. 09
13-11-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phú Mỹ – phường Phú Lợi. 10
13-11-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc nâng xã Phú Mỹ thành phường Phú Mỹ thuộc thị xã Thủ Dầu Một. 11
13-11-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc nâng xã Hiệp An thành phường Hiệp An thuộc thị xã Thủ Dầu Một. 12
13-11-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc nâng xã Định Hòa thành phường Định Hòa thuộc thị xã Thủ Dầu Một. 13
13-11-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 14
13-11-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 15
13-11-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 16
13-11-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 17
13-11-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 18
13-11-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 19
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
25-12-2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động HĐND huyện Bến Cát năm 2008. 20
25-12-2007 Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND năm 2008. 21
25-12-2007 Nghị quyết số 64/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh năm 2008. 22
25-12-2007 Nghị quyết số 65/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chung xây dựng đô thị vùng Tây – Nam huyện Bến Cát đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025. 26
25-12-2007 Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch giao thông huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. 31
25-12-2007 Nghị quyết số 67/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Mỹ Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 34
25-12-2007 Nghị quyết số 68/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất chi tiết thị trấn Mỹ Phước đến năm 2010. 39
25-12-2007 Nghị quyết số 69/2007/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2008. 43
25-12-2007 Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2008 từ nguồn ngân sách Nhà nước. 45
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
25-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động, giám sát và xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 47
25-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và bổ sung cân đối ngân sách từng xã – thị trấn giai đoạn 2008 - 2010. 48
25-12-2007 Nghị quyết số 16/2007/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản - giao thông nông thôn - chỉnh trang đô thị năm 2008. 52
25-12-2007 Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2008. 54
25-12-2007 Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng an ninh năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008. 56
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
26-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động năm 2008 của HĐND huyện. 58
26-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008. 59
26-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008. 67
26-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2008. 68
26-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2008. 70
26-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết thời kỳ 2006 – 2010 trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh huyện Phú Giáo. 72
26-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 73
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
25-12-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. 75
25-12-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. 76
39,893,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner