"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 02           Năm 2008 Ngày 18 tháng 3 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-02-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương. 03
05-03-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 247/2005/QĐ-UBND ngày 21/11/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương. 10
10-03-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2008 Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 03/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007. 50
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
20-02-2008 Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo tháng Thanh niên tỉnh Bình Dương. 51
25-02-2008 Quyết định số 508/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án Thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương tham gia bảo vệ trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 53
26-02-2008 Quyết định số 542/QĐ-UBND việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Kim Huy thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. 64
04-03-2008 Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Quỹ từ thiện Đại Nam tỉnh Bình Dương. 66
Trung tâm Công báo tỉnh
10-03-2008 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-CB về đính chính Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 27/12/2007 in tại cuốn Công báo số 26 năm 2007. 68
40,317,567 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner