"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 04           Năm 2008 Ngày 06 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
18-04-2008 Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định (tạm thời) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương. 05
01-04-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc tập trung các giải pháp kinh tế - chính trị - xã hội để phục vụ mục tiêu Chương trình Quốc gia về giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2008. 17
02-04-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 21
16-04-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2008. 25
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2008 Quyết định số 1021/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tưởng niệm Chiến khu D xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 28
40,317,632 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner