"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19           Năm 2008 Ngày 26 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-07-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND7 về kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007 – 2010. 03
22-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND7 về mức phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương. 06
22-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND7 về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo. 09
22-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND7 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện. 11
22-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND7 về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước. 13
22-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND7 về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. 19
22-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND7 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 28
22-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND7 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 30
22-07-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND7 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 32
22-07-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND7 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 34
22-07-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND7 về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 37
22-07-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND7 về mức thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 39
22-07-2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND7 về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh. 42
22-07-2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND7 mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh. 45
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-07-2008 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND7 về việc phê duyệt kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009 tỉnh Bình Dương. 48
40,317,586 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner