"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 22           Năm 2008 Ngày 30 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
23-07-2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. 03
23-07-2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận điều chỉnh một phần diện tích, dân số xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát về thị xã Thủ Dầu Một. 07
23-07-2008 Nghị quyết số 75/2008/NQ-HĐ về dự toán điều chỉnh thu – chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 06 tháng cuối năm 2008. 09
23-07-2008 Nghị quyết số 76/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2008 từ nguồn ngân sách Nhà nước. 17
23-07-2008 Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 07/7/2006 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010. 36
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
09-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. 42
09-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2008. 43
09-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn và Danh mục Đầu tư xây dựng năm 2008. 45
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
16-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2008. 46
16-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2008. 47
16-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. 50
16-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2008. 52
16-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2008. 54
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
23-07-2008 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện Bến Cát 2008. 56
40,317,609 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner