"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 23 + 24           Năm 2008 Ngày 12 tháng 11 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-08-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND về chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy. 03
05-08-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 05
05-08-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND về quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 08
05-08-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 11
07-08-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 14
07-08-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương. 17
08-08-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2008 Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007 - 2010. 30
05-08-2008 Quyết định số 2388/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 61
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2008 Quyết định số 2380/QĐ-UBND về việc uỷ quyền một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. 67
05-08-2008 Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ điều hành ổn định thị trường tỉnh Bình Dương. 69
40,317,644 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner