"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 98 + 99           Năm 2009 Ngày 31 tháng 12 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2009 Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý môi trường đối với các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. 03
31-12-2009 Quyết định số 96 /2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. 11
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
30-12-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Dĩ An. 32
30-12-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dĩ An. 37
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
31-12-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Phú Giáo. 44
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
31-12-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều hòa vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 53
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2009 Quyết định số 5573/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2010. 55
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 12 NĂM 2009 69  
39,893,652 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner