"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 02 + 03           Năm 2010 Ngày 20 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương. 03
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
07-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra thị xã Thủ Dầu Một. 14
13-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một. 22
13-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2010. 32
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
08-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2010. 34
13-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 36
13-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bổ sung vốn điều hòa trợ cấp cân đối ngân sách cho các xã - thị trấn năm 2009. 38
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2010 Quyết định số 114/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm huấn luyện thể thao Bình Dương thuộc Khu đô thị mới Khu liên hợp Công nghiệp Dịch vụ Đô thị Bình Dương. 39
08-01-2010 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác Công an từ nay đến năm 2015. 51
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 01 NĂM 2010 54  
39,935,211 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner