"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 04 + 05           Năm 2010 Ngày 28 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương. 03
25-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 13
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
20-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ dự toán và Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010. 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-01-2010 Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 42
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 01 NĂM 2010 52  
39,935,114 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner