"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 06           Năm 2010 Ngày 02 tháng 3 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-02-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương. 03
02-02-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bình Dương. 14
22-02-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về việc quy định giá bán nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 22
26-02-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND về việc Qui định mức thu thuỷ lợi phí và tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-02-2010 Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Mapletree Bình Dương thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương. 28
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 02 NĂM 2010 38  
39,893,105 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner