"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 08           Năm 2010 Ngày 05 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2015. 03
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
26-03-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi nội dung điều 23, mục 3, chương III của quy định trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” (ban hành kèm theo quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND thị xã Thủ Dầu Một). 11
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
31-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về cấp Giấy phép xây dựng và Quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn huyện Dĩ An. 13
31-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin huyện Dĩ An. 27
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 3 NĂM 2010 38  
39,935,244 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner