"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 12 + 13           Năm 2010 Ngày 18 tháng 5 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ban hành quy định trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
13-05-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 12
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
06-05-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2010 Quyết định số 1259/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức giá chuẩn tối thiểu lâm sản tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 37
04-05-2010 Quyết định số 1260/QĐ-UBND v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số: 3005/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 07 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 38
06-05-2010 Quyết định số 1307/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mở rộng) tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 41
06-05-2010 Quyết định số 1308/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Tân Uyên tại huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 46
07-05-2010 Quyết định số 1312/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung mức trợ cấp xã hội hàng tháng, sửa đổi đối tượng bảo trợ xã hội tại Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ. 52
39,893,448 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner