"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 16 + 17           Năm 2010 Ngày 06 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-06-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 04
17-06-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 12
18-06-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Bình Dương. 23
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
09-06-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Dĩ An. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2010 Quyết định số 1577/QĐ-UBND thành lập Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. 38
01-06-2010 Quyết định số 1578 /QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. 40
01-06-2010 Quyết định số 1579/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS thành Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. 42
07-06-2010 Quyết định số 1660/QĐ-UBND chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa huyện Bến Cát thành Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bến Cát. 44
07-06-2010 Quyết định số 1661/QĐ-UBND chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa huyện Tân Uyên thành Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên. 46
07-06-2010 Quyết định số 1662/QĐ-UBND chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa huyện Dầu Tiếng thành Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Dầu Tiếng. 48
07-06-2010 Quyết định số 1663/QĐ-UBND chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa huyện Thuận An thành Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận An. 50
07-06-2010 Quyết định số 1664/QĐ-UBND chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa huyện Dĩ An thành Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Dĩ An. 52
14-06-2010 Quyết định số 1702/QĐ-UBND chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa huyện Phú Giáo thành Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Giáo. 54
30-06-2010 Quyết định số 1863/QĐ-UBND chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa thị xã Thủ Dầu Một thành Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Thủ Dầu Một. 56
29-06-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2010. 58
PHẦN HỆ THÔNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 6 NĂM 2010 62  
38,638,545 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner