"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 18           Năm 2010 Ngày 20 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND7 dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách tỉnh năm 2010. 04
16-07-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND7 về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 06
16-07-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND7 về việc Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Bình Dương, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Bình Dương và chi tiêu tiếp khách trong nước. 07
16-07-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND7 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 09
16-07-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND7 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. 12
16-07-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND7 về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. 15
16-07-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND7 về chính sách, chế độ đối với các hoạt động của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. 17
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
16-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2010. 19
16-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2009. 22
16-07-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2010. 24
16-07-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2010. 27
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
15-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. 29
15-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2010. 33
15-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 36
15-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh các chỉ tiêu Xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn-chỉnh trang đô thị năm 2010. 38
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-07-2010 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND7 về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2011. 40
16-07-2010 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND7 về việc bãi bỏ 14 nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. 42
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
16-07-2010 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2004- 2011. 45
16-07-2010 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 46
16-07-2010 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2004- 2011. 48
16-07-2010 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 49
39,935,208 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner