"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 19           Năm 2010 Ngày 03 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
30-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư – xây dựng cơ bản năm 2010. 04
30-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2010. 06
30-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước thị xã Thủ Dầu Một năm 2009. 07
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
23-07-2010 Nghị quyết số 114/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng 6 tháng cuối năm 2010. 09
23-07-2010 Nghị quyết số 115/2010/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 11
23-07-2010 Nghị quyết số 116/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 06 tháng cuối năm 2010. 13
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
30-07-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 16
30-07-2010 Nghị quyết số 10 /2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2010. 18
30-07-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư-xây dựng cơ bản năm 2010. 20
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
27-07-2010 Nghị quyết số 82/2010/NQ-HĐND phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2010. 21
27-07-2010 Nghị quyết số 83/2010/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu – chi ngân sách huyện năm 2010. 23
27-07-2010 Nghị quyết số 84/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2010. 25
27-07-2010 Nghị quyết số 85/2010/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2009. 27
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
22-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về chương trình hoạt động HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2010. 29
22-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm, Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2010. 30
22-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 36
22-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2010. 38
22-07-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2010. 40
22-07-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về việc đặt, đổi và xóa tên đường trên địa bàn huyện Thuận An. 42
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
23-07-2010 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Bến Cát khóa IX nhiệm kỳ 2004 – 2011. 43
23-07-2010 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Bến Cát khóa IX nhiệm kỳ 2004 – 2011. 45
23-07-2010 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2011. 47
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
27-07-2010 Nghị Quyết số 81/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. 49
39,935,108 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner