"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 22 + 23           Năm 2010 Ngày 12 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-07-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư – xây dựng cơ bản năm 2010. 04
23-07-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 96/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. 05
27-07-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND về dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách tỉnh năm 2010. 07
29-07-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. 09
29-07-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. 12
30-07-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND về chính sách, chế độ đối với các hoạt động của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. 14
21-07-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 16
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
06-07-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Dĩ An. 20
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
27-07-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND v/v ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Giáo. 24
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
07-07-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Tân Uyên. 31
08-07-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân huyện Tân Uyên ban hành kèm theo Quyết Định 08/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của UBND huyện. 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2010 Quyết định số 1910/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên các Tổ công tác, Ban chỉ đạo, Hội đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập. 42
22-07-2010 Kế hoạch số 2143/KH-UBND tổ chức thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2015. 46
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 6 NĂM 2010 56  
38,641,348 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner