"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 28 + 29           Năm 2010 Ngày 09 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2010 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
31-08-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 34
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
03-08-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2010. 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-08-2010 Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 42
09-08-2010 Quyết định số 2356/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 14 Quyết định và 01 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 44
16-08-2010 Quyết định số 2452/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành. 47
17-08-2010 Quyết định số 2464/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành đã hết hiệu lực thi hành. 49
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
31-08-2010 Quyết định số 3417/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Thủ Dầu Một. 58
39,935,247 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner