"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 39 + 40           Năm 2010 Ngày 17 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND7 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2011. 05
10-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND7 dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2011. 10
10-12-2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND7 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 12
10-12-2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND7 về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 14
10-12-2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND7 tổng quyết toán ngân sách năm 2009. 15
10-12-2010 Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND7 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 5 năm 2011 – 2015. 17
10-12-2010 Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND7 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối ngân sách từng huyện, thị xã năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách 2011 – 2015. 23
10-12-2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND7 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011-2015. 24
10-12-2010 Nghị quyết số 33/2010/NQ/HĐND7 về Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015. 29
10-12-2010 Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND7 về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 32
10-12-2010 Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND7 về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương. 36
10-12-2010 Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND7 về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 46
10-12-2010 Nghị quyết số 37/2010/NQ-HĐND7 về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. 48
10-12-2010 Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND7 về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. 51
10-12-2010 Nghị quyết số 39/2010/NQ-HĐND7 về chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương. 53
10-12-2010 Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND7 về quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015. 55
10-12-2010 Nghị quyết số 41/2010/NQ-HĐND7 về mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ Chỉ huy phó quân sự cấp xã và phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp đội trưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 56
10-12-2010 Nghị quyết số 42/2010/NQ-HĐND7 về việc Quy định số lượng Phó trưởng Công an xã và Công an viên; chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 58
10-12-2010 Nghị quyết số 43/2010/NQ-HĐND7 quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 60
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2010 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND7 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011. 62
10-12-2010 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND7 về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011. 65
39,893,759 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner