"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 46 + 47           Năm 2010 Ngày 30 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
17-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về việc kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2011. 03
17-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thị xã Thủ Dầu Một năm 2011. 04
22-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển Kinh tế Xã hội - Quốc phòng An ninh năm 2011. 06
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
24-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. 13
24-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách huyện năm 2011. 19
24-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2011. 21
24-12-2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Dầu Tiếng đến năm 2020. 23
24-12-2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bến Súc đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. 34
24-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Dầu Tiếng đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. 41
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
22-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng an ninh năm 2011. 46
22-12-2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2011. 53
22-12-2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2011. 55
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
22-12-2010 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2011. 57
22-12-2010 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân Thị xã Thủ Dầu Một năm 2011. 58
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
24-12-2010 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 61
24-12-2010 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 64
24-12-2010 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 67
39,935,157 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner