"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 48 + 49           Năm 2010 Ngày 31 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
24-12-2010 Nghị quyết số 123/2010/NQ-HĐND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Đông - Nam Bến Cát đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. 05
24-12-2010 Nghị quyết số 124/2010/NQ-HĐND về việc chấp thuận cho tiến hành khảo sát lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu dân cư Cầu Quan thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát. 11
24-12-2010 Nghị quyết số 125/2010/NQ-HĐ về dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2011. 13
24-12-2010 Nghị quyết số 126/2010/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng năm 2011. 16
24-12-2010 Nghị quyết số 127/2010/NQ-HĐND về việc phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của huyện Bến Cát, Bình Dương. 18
24-12-2010 Nghị quyết số 128/2010/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng đô thị Bàu Bàng huyện Bến Cát đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. 26
24-12-2010 Nghị quyết số 129/2010/NQ-HĐND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở trên trục đường vào khu hành chính xã An Điền, huyện Bến Cát. 33
24-12-2010 Nghị quyết số 130/2010/NQ-HĐND về việc di dời và xây dựng khu trung tâm hành chính theo hướng tập trung sử dụng nguồn vốn từ quỹ đất công và tài sản trên đất do nhà nước quản lý theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao (BT). 38
24-12-2010 Nghị quyết số 131/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh năm 2011. 40
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
22-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011. 46
22-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về dự toán thu-chi ngân sách trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2011. 52
22-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Giao thông nông thôn-Chỉnh trang đô thị năm 2011. 54
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
24-12-2010 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND về việc phê duyệt dự toán kinh phí ngoài khoán chi của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Bến Cát năm 2011. 56
24-12-2010 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 58
24-12-2010 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND về chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát năm 2011. 59
24-12-2010 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 61
24-12-2010 Nghị quyết số 122/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 63
39,893,246 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner