"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2011 Ngày 28 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
18-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương. 11
27-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương. 26
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
04-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2011. 32
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
12-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 34
20-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn huyện Dĩ An. 43
05-01-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn huyện Dĩ An. 61
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
11-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Giáo. 64
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-01-2011 Quyết định số 182/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch đã cư trú ổn định tại Việt Nam theo quy định tại Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 71
41,005,810 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner