"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 18 + 19           Năm 2011 Ngày 05 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 03
16-06-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 từ nguồn vượt thu và kết dư ngân sách trung ương năm 2010. 05
27-06-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011của Ủy ban nhân dân tỉnh. 07
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
16-06-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức lễ tang cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một khi từ trần. 09
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
08-06-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Dĩ An. 16
08-06-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh thị xã Dĩ An. 25
15-06-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thị xã Dĩ An. 36
15-06-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã Dĩ An. 45
23-06-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND v/v Ban hành quy định về công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết toán các công trình xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Dĩ An. 54
17-06-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND về việc củng cố, kiện tòan các Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị xã Dĩ An. 62
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-06-2011 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc triển khai, thực hiện Luật Dân quân tự vệ. 65
30-06-2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 67
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
01-06-2011 Quyết định số 2776/QĐĐC-UBND quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều hòa vốn đầu tư – xây dựng năm 2010. 71
41,005,726 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner