"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 20           Năm 2011 Ngày 08 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
23-06-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục sự nghiệp có tính đầu tư năm 2011. 05
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
21-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 07
21-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 09
24-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 11
24-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 13
24-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 14
24-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 16
24-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 18
24-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 20
24-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 22
24-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Bến Cát nhiệm kỳ 2011 - 2016. 23
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
21-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND xác nhận tư cách 40 đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 26
21-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 29
21-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 30
21-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 31
21-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 32
21-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 33
21-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 34
21-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 36
21-06-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 38
21-06-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Ban Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 40
21-06-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 41
41,005,862 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner