"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 31           Năm 2011 Ngày 16 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
02-08-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2011. 03
02-08-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2011 - 2016. 06
02-08-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2010. 12
02-08-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2011. 14
02-08-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2011. 17
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
03-08-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 19
03-08-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2011. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2011. 21
03-08-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ - HĐND về việc điều chỉnh Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2011. 27
03-08-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2011. 29
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
02-08-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. 30
02-08-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. 40
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
03-08-2011 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về chương trình hoạt động HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2011. 43
03-08-2011 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND điều chỉnh Dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân thị xã năm 2011. 45
41,118,890 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner