"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 37 + 38           Năm 2011 Ngày 06 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
12-08-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách huyện năm 2011. 03
12-08-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2011. 05
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
09-08-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách huyện năm 2011. 07
18-08-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 09
29-08-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 11
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
09-08-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 12
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
24-08-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã (khóa X), nhiệm kỳ 2011 – 2016. 35
25-08-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND thị xã Dĩ An. 59
40,635,219 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner