"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 48           Năm 2011 Ngày 04 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-09-2011 Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tính khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
29-09-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Chánh Phú Hòa - huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020. 10
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
08-09-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2011 (lần 2). 25
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
20-09-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 (lần 2). 27
29-09-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Uyên. 29
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
23-09-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thị xã Dĩ An. 37
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
29-09-2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 45
29-09-2011 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát Khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 46
41,005,871 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner