"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 60 + 61           Năm 2011 Ngày 12 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND8 về việc phê chuẩn Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 03
09-12-2011 Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND8 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2012. 04
09-12-2011 Nghị quyết số 52/2011/NQ-HĐND8 tổng quyết toán ngân sách năm 2010. 08
09-12-2011 Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND8 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2012. 10
09-12-2011 Nghị quyết số 54/2011/NQ-HĐND8 về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 12
09-12-2011 Nghị quyết số 56/2011/NQ-HĐND8 về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 13
09-12-2011 Nghị quyết số 57/2011/NQ-HĐND8 về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 15
09-12-2011 Nghị quyết số 58/2011/NQ-HĐND8 về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. 17
09-12-2011 Nghị quyết số 59/2011/NQ-HĐND8 về việc sửa đổi quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức cấp xã có trình độ sơ cấp chuyên môn, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ ấp, khu phố; bổ sung chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và sửa đổi kinh phí hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 36
09-12-2011 Nghị quyết số 60/2011/NQ-HĐND8 về việc hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 40
09-12-2011 Nghị quyết số 61/2011/NQ-HĐND8 về việc quy định một số mức chi đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 43
09-12-2011 Nghị quyết số 62/2011/NQ-HĐND8 về việc hỗ trợ khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Bình Dương đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hoá, nghệ thuật và thi đấu thể dục, thể thao. 49
09-12-2011 Nghị quyết số 63/2011/NQ-HĐND8 về việc quy định đối tượng đóng góp, mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 55
09-12-2011 Nghị quyết số 64/2011/NQ-HĐND8 về hỗ trợ chi phí lễ tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 58
41,005,796 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner