"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 62           Năm 2011 Ngày 23 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
20-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh huyện năm 2012. 03
20-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách huyện năm 2012. 09
20-12-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2012. 11
20-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Long Hòa đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. 13
20-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Minh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. 19
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
21-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 26
21-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. 28
21-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thị xã Dĩ An năm 2012. 34
21-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND10 về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Giao thông nông thôn-Chỉnh trang đô thị năm 2012. 37
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
16-12-2011 Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng an ninh năm 2012. 39
16-12-2011 Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán thu - chi Ngân sách Nhà nước năm 2012. 45
16-12-2011 Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2012. 47
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
20-12-2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. 49
20-12-2011 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. 52
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
16-12-2011 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về chương trình hoạt động HĐND thị xã năm 2012. 54
16-12-2011 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2012. 56
16-12-2011 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính thị xã Thuận An năm 2011. 57
16-12-2011 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã, phường năm 2011. 58
41,005,748 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner