"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 64           Năm 2011 Ngày 23 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
20-12-2011 Nghị quyết số 128/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư – xây dựng năm 2011. 03
20-12-2011 Nghị quyết số 131/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Thủ Dầu Một năm 2012. 05
20-12-2011 Nghị quyết số 133/2011/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thị xã Thủ Dầu Một năm 2012. 09
20-12-2011 Nghị quyết số 134/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư – xây dựng năm 2012. 11
20-12-2011 Nghị quyết số 135/2011/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 12
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
20-12-2011 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một năm 2012. 47
20-12-2011 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Thành viên Ủy Ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một Khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 50
20-12-2011 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 51
41,005,844 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner