"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07           Năm 2012 Ngày 30 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
13-03-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính thị xã Dĩ An. 06
13-03-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về phân loại đơn vị hành chính cấp phường trên địa bàn thị xã Dĩ An. 07
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
29-03-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng. 09
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 3 NĂM 2012 28  
39,410,334 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner