"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 08 + 09           Năm 2012 Ngày 29 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc ủy quyền một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. 03
06-04-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 05
06-04-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. 08
11-04-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND về việc ban hành “ Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Dương ”. 19
20-04-2012 Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND về việc đẩy mạnh triệt phá tệ nạn rải đinh và tăng cường quản lý dịch vụ sửa chữa, vá xe ô tô, mô tô, xe đạp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 33
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
05-04-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận - giải quyết hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An. 35
05-04-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An. 44
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2012 Quyết định số 1064/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Dương. 60
25-04-2012 Quyết định số 1099/QĐ-UBND về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan thường trực thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết. 66
39,453,240 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner