"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15           Năm 2012 Ngày 29 tháng 6 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
26-06-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. 03
26-06-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2012. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2012. 05
26-06-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012. 09
26-06-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2012. 12
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
26-06-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 14
26-06-2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 15
26-06-2012 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về chương trình hoạt động HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2012. 16
26-06-2012 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân thị xã năm 2012. 18
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 5 NĂM 2012 20  
39,410,323 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner