"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 18 + 19           Năm 2012 Ngày 10 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
06-07-2012 Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. 04
06-07-2012 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. 06
06-07-2012 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND dự toán điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2012. 08
06-07-2012 Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2012. 11
06-07-2012 Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Bến Cát. 13
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
03-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2012. 14
03-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2011. 18
03-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2012. 20
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
03-07-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011. 23
03-07-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. 25
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
03-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. 28
03-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2012. 30
03-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 32
03-07-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Phước Vĩnh. 33
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
06-07-2012 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát, khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 34
06-07-2012 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ năm 2011 - 2016. 35
06-07-2012 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ năm 2011 - 2016. 36
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
03-07-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. 37
03-07-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Dầu Tiếng. 39
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
03-07-2012 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2012. 41
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 6 NĂM 2012. 42  
39,453,436 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner